Privacy beleid

Privacy statement Privacyverklaring F&F Trading versie mei 2018)

De aard van onze bedrijfsactiviteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeren Feed & Food Trading B.V., Fabelco B.V., Feed & Food GmbH, Nöll & Co. GmbH en F & F International B.V. (”F&F Group”) u over de wijze waarop F&F Group als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. F&F Group verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn ondermeer:

 • Naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • Het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • Sollicitatiegegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie ons een opdracht verleent, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook putten wij informatie uit openbare bronnen en/of websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het leveren van producten- en diensten
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van diensten en het leveren van producten. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze diensten en producten.

• Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor ons geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

• Sollicitaties
In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk één (1) jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. met uw toestemming;
 4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. Om onze diensten en/of producten te kunnen leveren;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 3. Bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van F&F Group, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
F&F Group houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
F&F Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via hr@f-fgroup.com.

8. Website en cookies
F&F Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. F&F Group gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar hr@f-fgroup.com . F&F Group kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

10. Contact
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via hr@f-fgroup.com. Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

11. Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. F&F Group behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.f-fgroup.com. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Feed & Food Trading B.V., Fabelco B.V., Feed & Food GmbH, Nöll & Co. GmbH
F & F International B.V.
Woudenbergseweg 19-C2
3707 HW Zeist
Website: www.f-fgroup.com
Tel: +31 343 – 513696
Fax +31 343 – 514904